Prezentare

note  Editura „Muşatinia”, la aniversarea a trei ani de la apariţie   

În cei trei ani de existentă, editura a promovat creaţiile artistice ale romaşcanilor, acum  colectivul Editurii „Muşatinia” are în lucru Monografia Bibliotecii Municipale. Editura romaşcană „Muşati­nia” a împlinit trei ani de la apariţie, aniversare care poate fi marcată şi printr-un bilanţ merito­riu, atît pentru fondatoare, cît şi pentru editorii-coordonatorii din cadrul acesteia. „Editura pe care am fondat-o, în august 2002, s-a născut din dorinţa noastră de a impulsiona şi de a încuraja pro­cesul evolutiv al actului creator romaşcan.

                 Numele dat Editurii «Muşatinia» a fost ales de «naşul spiritual» al acesteia, profesor A.M. Ciobanii şi defineşte urbea nostră încărcată de demnitatea trecutului Pentru că sunt trei ani de activitate, îmi face plăcere să îmi aduc aminte că primul volum, editat de noi, a fost cel al tinerei poete Mădălina Gavrilă, volum intitulat «Curcubeu într-o peniţă» şi am continuat cu «Pegasul dă cu copita», al regre­tatului publicist şi grafician Con­stantin Bîrjoveanu”, şi-a amintit editoarea Emilia Ţuţuianu. Fon­datoarea tinerei edituri romaşcane a mai amintit, printre primele apariţii, albumul de grafică al pu­blicistului Constantin Bîrjovea­nu, volumul «Cronica pisălogu­lui», de acelaşi autor şi Mono­grafia satului Cordun, realizată de regretatul Constantin Tudor. „Anul trecut, a apărut volumul de poezie «Nelinişti fireşti», al profesoarei Cecilia Pal Bănică, iar, în acest an, am reuşit să pu­blicăm volumul «Primii fiori», semnat de publicistul Gh. A. M. Ciobanu”, a mai precizat Emilia Ţuţuianu.

Referindu-se la vo­lumele apărute prin intermediul editurii pe care o conduce, Emilia Ţuţuianu a mărturisit că lucrarea de care se simte legată, într-un mod special, este jurnalul scris de A.M. Ciobanu la vîrsta de 16 ani. „Jurnalul domniei sale a fost scris la o vîrsta a aripilor deschi­se şi a proiectelor fără limite şi, iată, a fost publicat după 70 de ani. Profesorul Gh. A. M. Cioba­nu mi-a fost profesor şi domniei sale îi datorez dorinţa mea neo­bosită de cunoaştere, dar şi tot sprijinul său, pentru bunul mers al editurii”, a mărturisit Emilia Ţuţuianu. Colectivul care face parte din editura romaşcană şi care lucrează într-un apartament din centrul Romanului a inserat, în planul editorial, cîteva alte lucrări, care vor apărea în acest an. „Lucrăm, în prezent, la Mono­grafia Bibliotecii Municipale, lucrare care sperăm să apară în cîteva luni şi mai dorim să lansăm un volum de studii eminesciene, semnat de profesorul ieşean Tudor Ghideanu. Toate proiectele noastre au fost sprijinite de Primăria Municipiului Roman şi sperăm că, în ciuda austerităţii bugetului din acest an, nu vom fi uitaţi, de cei care ne-au ajutat necondiţionat. Printre colabora­torii Editurii «Muşatinia», fără de care nu am fi existat atîtît vreme, aş vrea să amintesc pe: profesor Cecilia Pal Bănică, pro­fesor Aurora Monac, diaconul Ciprian Ioan Ignat, redactorul nostru Felicia Dumbravă şi tehnoredactorul Ana-Maria Dumitru”, a precizat, în final, Emilia Ţuţuianu. ( articol din ziarul Monitorul 30 iulie 2005).

note     Apariţii editoriale la Editura Muşatinia din Roman

Editura Musatinia vrea să-şi cucerească cititorii cu noile apariţii şi să-i păstreze cu fiecare titlu nou editat. Lucrările editate în cursul lunii aprilie se impun în bibliografia iubitorilor de lectură. „Biblioteca Municipală George Radu Melidon, Roman (1885-2005)” „este un modest adus citadelei culturale romaşcane, dar şi celor care au slujit-o de-a lungul vea­cului. Tot ceea ce a însemnat cartea şi lec­tura publică în urbea noastră, de la izvoare şi pînă în prezent, se găseşte în paginile aces­tui volum. Idei şi fapte din trecut şi pînă în prezent ne călăuzesc în descoperirea acestui lăcaş de cultură al cărui nume este legat de cel al unui fiu al locului, profesorul şi publi­cistul George Radu Melidon. Volumul, avîndu-le drept autoare pe Dana Vega şi Maria Vartolaş, angajate ale Bibliotecii, se adresează utilizatorilor reali şi virtuali şi se constitue ca un adevărat studiu monografic, ce scoate la lumină_chipuri şi întîmplări din viaţa Romanului. în amintirea unor mari personalităţi care şi-au legat numele de prin­cipala instituţie culturală a oraşului, cartea este o veritabilă monografie a Bibliotecii Municipale. „Nimbul Crizantemei” – 101 poeme haiku – este un scurt volum de ver­suri semnate de poetul Ion Cârnu, care trim­it cititorul spre visare, reflecţie şi căutarea sensurilor din fiecare poem („Pe aripi de timp/ Se-trece cu visul,/ Tot primăvara.”). „Acatistul Simţului înger Păzitor al Vieţii Omului” este un îndreptar de rugăciune iniţiat de Prea Sfinţitul Ioachim Băcăuanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului. Este o cărticică de rugăciuni a cărei apariţie a coincis şi cu perioada pre­mergătoare Sfintelor Sărbători de Paşte. „Mileniul trei pe portativ – Ontifonisnul” (vol.I – „Constelaţii), de Gheorghe A.M. Ciobanu, este o abordare matematică a uni­versului sonor muzical. Dragostea pătimaşă pentru arta sunetelor stă la originea „Onti- fonismului”, un concept al congruenţei muzicii cu universul fiinţei. în viziunea autorului, acesta nu este decît un raport între filozofie şi muzică. Cartea profesorului Gheorghe A.M. Ciobanu nu ar fi putut păşi dintr-o fază virtuală într-una actuală în absenţa unei tulburătoare iubiri. „Dacă vrei cu adevărat să simţi muzica, trebuie să o iubeşti fără rest, fără temperare. O dragoste prin care autorul pare a fi simţi că a cedat, cu voia lui, ceea ce îi era destinat doar sieşi, dar şi o dragoste nesfirşită de muzică născută din nevoia de a ieşi din el însuşi. O dragoste fatală, fără de care Ontifonismul n-ar mai fi fost o carte atît de convingătoare şi de seducătoare”, spune profesorul Ciobanu. (articol din Ziarul de Roman 26 aprilie 2006).

Emilia Ţuţuianu

Emilia Ţuţuianu, 2004

note Editura cu un calculator şi o mână de oameni

Pentru ca zestrea culturală de ieri şi de azi a oamenilor de cultură nemţeni să nu se piardă, cu ajutorul unui calcu­lator, o romaşcană a înfiinţat, în propri­ul apartament, Editura Muşatinia. Emilia Ţuţuianu a îmbinat profesia de psiholog cu cea de editor şi, astfel, în anul 2002, Editura Muşatinia 1-a avut drept „naş,, pe publicistul Gheorghe A.M. Ciobanu. Viaţa spirituală a Romanului a oferit, de-a lungul anilor, opere ce au rezistat timpului, dezvă­luind valori incontestabile ce s-au înscris în circuitul culturii naţionale: Cezar Petrescu – de la a cărui naştere se împlinesc 104 ani, Garabet Ibrăileanu – cel care defineşte Romanul ca fiind „leagănul emoţiilor sale”, episcopul Melchisedec Ştefanescu şi mulţi alţii.

„După un început cu greutăţile sale inerente, Editura Muşatinia a reuşit să-şi alcătuiască un colectiv bine organizat, hotărît să desfăşoare o activitate susţinută pe plan editorial. Iniţial, ne-am constituit într-un grup restrîns: Felicia Dumbravă (redac­tor), profesoara Cecilia Pal (lector coordonator) şi diaconul Ciprian Ignat (prelucrare grafică). Apoi, ni s- au alăturat profesoara Aurora Monac (editor), profesoara Ana Maria Dumitru (tehnoredactor) şi profe­sorul universitar Tudor Ghideanu”, a spus Emilia Ţuţuianu, editor şi coordo­nator al Editurii Muşatinia.

Aceasta s-a axat, de la începutul activităţii şi pînă în prezent, pe publi­carea unor opere cu caracter cît mai divers: de la literatură beletristică la cea filosofică, de la studii din domeni­ul muzicii la publicistică, antologii, monografii sau albume de pictură. Financiar, cei care au publicat la Edi­tura Muşatinia au fost susţinuţi mate­rial de personalităţi cu mare deschidere spre cultură şi cu multă înţelegere pen­tru munca depusă de cei care lucrează în editura. O gamă diversificată de tipărituri a văzut lumina zilei la Editu­ra Muşatinia: albumul de pictură dedi­cat regretatului artist Constantin Bârjoveanu; studii de muzică – „Mile­niul Trei pe portativ”, autor Gheorghe A.M. Ciobanu; studii filosofice – „Constantin Noica în context euro­pean”, autor Carmen Emanuela Biru; studii monografice – „Monografia sa tului Cordun”, autor Constantin Tudor; monografia Bibliotecii «George Radu Melidon» – autori Dana Vega şi Maria Vartolaş; publicistică – „Cronica pisălogului”, autor Constan­tin Bârjoveanu; „Primii fiori”, autor Gheorghe A. M. Ciobanu; „Nelinişti fireşti”, autor Cecilia Bănică Pal; „Nimbul crizantemei” – autor Ion

Cârnu; „Curcubeu într-o peniţă”, de Mâdălina Gavrilâ; memorii – „Starţun, între temniţă şi vecie”, autor Victor Leahu

De asemenea, Editura Muşatinia a realizat şi portrete ale unor autori romaşcani. Printre aceştia, Gheorghe A.M. Ciobanu, personalitate emblem­atică pentru viaţa culturală şi artistică a oraşului Roman. Puternica legătură cu pămîntul natal, cu locurile copilăriei, a fost transpusă literar în prima sa carte „Primii fiori”, la Editura Muşatinia. Versurile poetei Cecilia Bănică Pal, strînse sub emblema „Nelinişti fireşti”, sînt artă şi terapie sufletească, ea dăruind o poezie în care versul capătă caracterul unei ample descărcări afec­tive. Personalitate omniprezentă a cul­turii moldave, poetul Ioan Cârnu, unul dintre distinşii colaboratori ai editurii, a scos volumul „Nimbuhcrizantemei”, carte ce însumează 101 poeme haiku. Asumarea răspunderii de a prefaţa unele dintre cărţile apărute la Editura Muşatinia a fost considerată de profe­sorul Tudor Ghideanu, de la Universi­tatea „Al.I. Cuza”, un act de dăruire a valorilor culturale din urbea noastră.

În prezent, la Editura Muşatinia se află în curs de apariţie o lucrare de mare importanţă pentru viaţa culturală a municipiului şi a judeţului: „O antologie a literaturii nemţene”. Lucrarea cuprinde 200 de autori care s-au născut sau au trăit pe meleaguri nemţene şi constituie o referinţă de suflet pentru orice nemţean care a ple­cat sau s-a întors acolo unde s-a născut. Totodată, perspectiva editorială anunţă, cu deplin curaj şi înaltă respon­sabilitate, publicarea „Cronicii Romanului”, operă datorată marelui episcop de Roman, Melchisedec Ştefanescu (secolul al XlX-lea), istoric de mare valoare. Reeditarea de către Editura Muşatinia a ediţiei princeps (1875) a Cronicii Romanului se bucură de colaborarea cunoscutului filosof Tudor Ghideanu, specialist în istoria filosofiei româneşti. Editura Muşatinia îşi propune să editeze şi un album oma­gial dedicat regretatului pictor Victor Stanciu. „Pentru acest proiect sperăm să primim sprijin financiar din partea forurilor competente locale şi judeţene, cît şi din partea Ministerului Culturii”, declara Emilia Ţuţuianu, coordonatorul editurii. (articol din ziarul Monitorul 2 mai 2006).

interviu  „Misiunea de editor cere să fii un iubitor de carte, să iubeşti frumoasul, să dobândeşti încrederea celor care ţi-au încredinţat  spre editare opera”

editor Emilia Ţuţuianu

Emilia Ţuţuianu editor Editura Muşatinia

–     Ce reprezintă această editură tînără pen­tru romaşcani?

–   Editura „Muşatinia”, a reuşit să ofere cititorilor 20 de apariţii editoriale, cărţile apărute au fost re­ceptate şi apreciate ia ade­vărata lor valoare, atît de către autori, cît şi de cititori,

ceea ce demonstrează că ne-am găsit un loc bine meritat în cadrul existenţial al celorlalte edituri din ţară.

–   Care au fost volumele mai apropiate de sufletul editorului?

–   Toate volumele apărute la editura pe care o conduc îmi sînt apropiate sufleteşte, pentru toate am avut emoţii pînă le-am văzut ieşite de sub tipar. Mi-e greu să selectez acum o anumită carte, pentru că apariţia unei cărţi necesi­tă o muncă susţinută şi responsabilă prin corelarea condi­ţiilor grafice de redactare la conţinutul de idei al operei în­credinţate spre tipărire. îmi place să cred că cititorul ştie deja că toate cărţile editate la noi sînt de calitate. Editura împărtăşeşte certa credinţă; ne-am atins cotele elevate ale Exigenţei, prin publicarea de poezie, proză, literatură pen­tru copii, eseu filosofico-ştiinţific, artă, monografii ete.

–   Există un proiect de specializare, pe un gen lite­rar?

-în cadrul editurii există două colecţii: „Harisma”, ca­re pune la dispoziţia cititorilor lecturarea unor cărţi din do­meniul teolegic, şi a doua colecţie, „Harpha”, destinată iu­bitorilor de muzică, poezie şi artă.

–   Ne spuneţi cîte ceva despre cei care sprijină edi­tura, despre colaboratori?

–   Am înfiinţat Editura „Muşatinia” în anul 2002 şi, iniţial, ne-am constituit într-un grup mai restrîns: diaconul Ciprian Ioan Ignat, doamna inginer Felicia Dumbravă, doamna profesor Cecilia Pal, doamna profesor Aurora Monac, apoi ni s-au alăturat publicistul Gheorghe A.M. Ciobanu şi profesorul universitar doctor Tudor Ghideanu. Colaborarea cu o tipografie responsabilă ne-a avantajat pentru că am realizat împreună o activitate complexă, co­respunzătoare cerinţelor estetice actuale.

"Paşte Fericit"

„Paşte Fericit”

-Ce calităţi trebuie să aibă un editor?

–   Mjsiunea de editor cere să fii un iubitor de carte, să iubeşti Frumosul, să dobîndeşti încrederea celor care ţi-au încredinţat spre editare opera, să respecţi termenii contractuali şi să ai răbda­re… Cînd am înfiinţat editu­ra aveam deja publicat un volum de versuri… Se spu­ne că „durata timpului este comună tuturor lucrurilor”. Ca editor am posibilitatea să transform această mică durată a vieţii noastre în veşnicie, iar ca psiholog să explo­rez infinita imunitate a spaţiilor care le ignorăm. Pare opus domeniul în care lucrez, specializarea mea fiind socio-psi- hopedagogie, dar în realitate are o latură comună: cunoaş­terea potenţialului spiritual al omului. Amîndouă profesii mă învaţă cui îi este destinat acest loc şi acest timp. Atunci cînd îţi place ceva şi vrei să-ţi realizezi ţelul, timpul este supus scopului.

–   Ce proiecte aveţi pentru 2007 şi pe termen lung?

–   Să menţinem un ritm editorial prin care să ne păs­trăm locul pe care-I ocupăm în sfera preocupărilor cultura­le. De dorit este mărirea numărului de cărţi publicate. A- cest fapt, însă, aparţine şi numărului de creatori, deci con­diţionarea este reciprocă. Avem în lucru albumul omagial al pictorului Victor Sanciu şi Cronica Romanului, sperăm să vadă lumina tiparului foarte curind.” (interviu din 5 aprilie 2007  ziarul Evenimentul de Neamţ realizat de Lia Popa).

dialoguri  „Am ştiut să ieşim în întâmpinarea cititorilor de toate vîrstele”  – directorul Editurii Muşatinia, Emilia Ţuţuianu Dospinescu

„Editura Muşatinia a aniversat, recent, ¡ase ani de la înfiinţare. O echipă de oameni hotariţi au reuşit să dea cititorilor opere de mare valoare pentru cultura naţlonală, desfăşurind o activi­tate complexă, responsabilă, chiar în condiţile in care edi­tura nu are sediu şi are în do­tare un singur calculator. Conştienţi că viitorul stă sub semnul internetului, editorii de la Muşatinia speră însă că bu­curia lecturii din volume con­crete, şi nu virtuale, se va trans­mite tinerei generaţii.

—       Doamnă Emilia Ţu­ţuianu Dospinescu, în ce împrejurări aţi pus bazele acestei edituri?

—   Am deschis această editură în august 2002, la îndemnul poe­tului Daniel Corbu. Am pornit pe acest drum, dificil, dar frumos, în colaborare cu publicistul Gheorghe A.M. Ciobanu, profe­sorul ieşean Tudor Ghideanu, poeta şi profesoara Cecila Pal, Felicia Dumbravă şi diaconul Ciprian Ignat.

—   A urmat o bogată serie de apariţii editoriale, recu­noscută în capitală, în Mol­dova, dar şi în Ardeal, dar o prezenţă discretă a edi­torilor. Cum explicaţi aceas­tă atitudine?

— în general, la apariţia unei cărţi, se vorbeşte mai puţin despre editor, despre munca şi responsabilitatea imensă a editării unei cărţi. Sunt zile şi nopţi de lucru şi lectură, depăşirea unor momente critice, inclusiv de sănătate, momente de căutări şi incertitudini mate­riale, toate aceste zbateri pentru a transforma cele cîteva sute de pagini de manuscris în zeci de pagini de istorie culturală. Graţie puterii şi influenţei cărţii se nasc idei şi acţiuni care pot duce la schimbarea lumii în bine. Prin multă muncă, răbdare şi înţelegere, am ştiut să ieşim în întîmpinarea cititorilor de toate vîrstele. Cărţile apărute la noi au fost receptate şi apreciate, atît de către autori, cît şi de citi­tori, ceea ce demonstrează că ne-am găsit un loc binemeritat între editurile din ţară.

—   Care sînt planurile dum­neavoastră pentru anul acesta?

—     în urma unei colaborări fructuoase cu scriitorul pietrean Emil Bucureşteanu, peste puţin timp va ieşi de sub tipar un volum bibliofil dedicat poetelor romaşcane Ioana Balaban, Irina Brînduşa Irimescu şi Viviana Michiu — un volum argumenta- tiv despre ceea ce a pierdut lite­ratura română prin moartea pre­matură a acestor poete. în pers­pectivă, anunţăm cu bucurie pu­blicarea „Cronicii Romanului”, operă datorată marelui episcop de Roman, Melchisedec Ştefănescu (sec al XlX-lea), istoric de mare valoare, atît de preţuit de către Nicolae Iorga. Reeditarea ediţiei Princeps (1875) se bucură de colaborarea cunoscutului Tu­dor Ghideanu, profesor la Uni­versitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, specialist în istoria filosofiei. Şi tot în viitorul apro­piat, vom edita un album de artă dedicat regretatului pictor romaşcan, Victor Stanciu.”  (18 iunie 2008 interviu realizat de Lia Popa în  ziarul Evenimentul).

interviu 2008 – Ed. Muşatinia

1. Care este momentul aniversar al editurii? 1. Am fondat această editură în august 2002, la îndemnul  poetului Daniel Corbu…Am pornit la acest „dificil” dar frumos drum, în colaborare cu publicistul Gheorghe A.M.Ciobanu, filosoful prof.univ.dr.Tudor Ghideanu, poeta Cecila Pal, doamna Felicia Dumbrava şi diaconul Ciprian Ignat.  Deşi tânără, trecută uneori sub tăcere, Editura Muşatinia a reuşit să dea cititorilor opere de mare valoare pentru cultura naţională. Am editat într-un timp destul de scurt în jur de 26 volume…

2. O  bogată apariţie editorială, la superlativ recunoscută de Bucureşti, Iaşi, Bacău, Timişoara…şi chiar şi de Piatra Neamţ, dar o prezenţă discretă a editorului Emilia Ţuţuianu…Cum explicaţi acest fapt?Să nu uităm că graţie puterii şi influenţei cărţii se nasc idei şi acţiuni care pot duce la schimbarea lumii în bine.. Prin multă muncă, răbdare şi înţelegere am ştiut să ieşim, în faţa schimbării cititorilor de toate vârstele. Cărţile apărute la noi au fost receptate şi apreciate, la adevărata lor valoare, atât de către autori cât şi

editor Emilia Ţuţuianu

editor Emilia Ţuţuianu

de cititori, ceea ce demonstrează că ne-am găsit un loc bine meritat în cadrul existenţial al celorlalte edituri din ţară.

Armonia elementelor cărţii: text, imagine, grafică, întreaga arhitectură, exprimă (şi chiar o face) esenţa societăţii înseşi, starea intelectuală şi artistică a acestei societăţi în care existăm. Rostul cărţii este de a comunica şi conserva gândirea şi valorile umane…Din păcate puţini înţeleg acest demers… şi mai puţin cei care îl sprijină. De aceea prefer sa-mi fac bine treaba şi să rămân cât mai departe de „interesele” celor care disimulează actul cultural…În general, la apariţia unei cărţi, se vorbeşte mai puţin despre editor, despre munca şi responsabilitatea imensă a editării unei cărţi… Sunt zile şi nopţi de lucru şi lectură, depăşirea unor momente critice, inclusiv de sănătate, momente de căutări şi incertitudini materiale, toate aceste zbateri pentru a transforma cele câteva sute de pagini de manuscris în zeci de pagini de istorie culturală

    3  Proiecte 2008…. Editura Muşatinia, face saltul cultural către maturitatea valorică, a edificării şi scoaterii în lumină a caldei asumări, de către cititorii Cărţii frumoase şi adevărate. Peste puţin timp va ieşi de sub tipar un volum bibliofil, dedicat celor trei poete: Ioana Balaban, Irina Brânduşa Irimescu şi Viviana Michiu,  plecate mult prea devreme dintre noi…Umbre ce dispar iremediabil, ceea ce nu se întâmplă cu veşnicia, această implacabilă eternitate abstractă şi impenetrabilă gândirii noastre…Un volum argumentativ despre ceea ce a pierdut literatura română prin moartea prematură a acestor poete…Am realizat acest volum printr-o frumoasă colaborare cu scriitorul pietrean Ermil Bucureşteanu. În perspectivă editorială anunţăm, cu deplin curaj şi înaltă responsabilitate, publicarea Cronici Romanului, operă datorată marelui episcop de Roman, Melchisedec Ştefănescu (sec.al-XIX-lea), istoric de mare valoare, atât de preţuit de către Nicolae Iorga.

Reeditarea de către Măşatinia a Ediţiei Princeps (1875) se bucură de colaborarea cunoscutului filosof ieşean prof.univ.dr.Tudor Ghideanu, de la Universitatea „A.I.Cuza” Iaşi, specialist în istoria filosofiei româneşti. Şi tot în perspectivă, o dorinţă mai veche, editarea albumului de artă dedicat pictorului romaşcan Victor Stanciu. Rămâne să vedem în ce condiţii vom reuşi…

4.Cu ce  probleme se confruntă editura?

Nu avem un sediu…Doar un calculator şi o mână de oameni, hotărâţi să desfăşoare o activitate complexă, responsabilă, în sprijinul culturii…Lectura nu e doar un joc gratuit, pentru înfrumuseţarea ornamentală a vieţii, ea e umană şi există prin amprenta omului. Spiritul omului trebuie întreţinut şi de focul sacru al lecturii..Chiar dacă viitorul stă sub semnul electronicelor, omul va rămâne sub acelaşi dintotdeauna semn al perenităţii, al bucuriei de a simţi veşmântul concret al ideilor din carte.. Sper să trecem peste toate greutăţile, problemele şi să edităm cât mai multe cărţi…

Prezentare Editura Muşatinia 2009

şi partea a II a a video prezentării

Comments on: "Prezentare" (1)

  1. Costel said:

    Un suflet mare! Mă rog lui Dumnezeu să mai existe şi altele! Plecăciuni şi stimă doamnă Emilia!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s